අභිසම්භිදාන සුවඳ ධුපය

මෙම සුවඳ ධූපය මහා අභිසම්භිදාන පිරිතෙන්ද, ඉතා පැරණි රහස් ආකර්ෂණ මන්ත්‍ර කීපයකින්ද, පුස්කොළ පොතකින් සොයාගත් මහා ලක්ෂ්මී මන්ත්‍රයකින්ද, නිර්මාංශිකව කැපවී ජීවම් කර ඇත. නිවසේ, ව්‍යාපාරික ස්ථානයේ උදේ, සවස දුම් ඇල්ලීම මඟින් ඇස්වහ, කටවහ දෝෂ, ප්‍රේත දෝෂ, යක්ෂ දෝෂ, වින දෝෂ ආදිය දුරුවී සෞභාග්‍යය උදාකර ගැනීමට හැකිවේ. 50g ක සුවඳ ධූප පැකට්ටුවක මිල රුපියල් 100 ක් පමණි.   

තව කියවන්න


යන්ත්‍ර, මන්ත්‍ර, ගුරුකම්

මා විසින් සකස් කරනු ලබන යන්ත්‍ර සම්පුර්ණයෙන්ම අදිනු ලබන්නේ හස්තයෙන්මයි. මෙසේ යන්ත්‍රයක් ඇදීමේදී යන්තරය පළදිනු ලබන පුද්ගලයාගේ ලග්නය සහ නැකත අනුව නියමිත හෝරාවකින් යන්ත්‍රය ඇදීමේ ක්‍රියාව ආරම්භ කරමි. මා විසින් සකස් කරනු ලබන යන්ත්‍ර ජීවම් කිරීමේදී එම යන්ත්‍රයන්ට අදාළ පුජාවන් තබා , එම යන්ත්‍රයට අදාළ මන්ත්‍රයෙන් නියමිත වර ගණන ජිවම්කර, ප්‍රාණ, පුට, පලිප්පු, සිද්ධි යන මන්ත්‍රවලින් සුදුසු වාර ගණනක් ජීවම් කරමි.

තව කියවන්න