අපගේ සේවාවන්

අපගේ යන්ත්‍ර ගැන කෙටි විස්තරයක්

මා විසින් සකස් කරනු ලබන යන්ත්‍ර සම්පුර්ණයෙන්ම අදිනු ලබන්නේ හස්තයෙන්මයි. මෙසේ යන්ත්‍රයක් ඇදීමේදී යන්ත්‍රය පළදිනු ලබන පුද්ගලයාගේ නම, ලග්නය සහ නැකත අනුව නියමිත හෝරාවකින් යන්ත්‍රය ඇදීමේ ක්‍රියාව ආරම්භ කරමි. මා විසින් සකස් කරනු ලබන යන්ත්‍ර ජීවම් කිරීමේදී එම යන්ත්‍රයන්ට අදාළ පුජාවන් තබා, එම යන්ත්‍රයට අදාළ මන්ත්‍රයෙන් නියමිත වාර ගණන ජිවම් කර, ප්‍රාණ, පුට, පලිප්පු, සිද්ධි යන මන්ත්‍රවලින් සුදුසු වාර ගණනක් ජීවම් කරමි. මෙසේ යන්ත්‍රයක් ජීවම් කිරීමේදී ඒ සදහා අවශ්‍ය පුජාවන් යන්ත්‍රයෙන් යන්ත්‍රයට වෙනස් වේ. මා විසින් සකස් කර, ජිවම්කර පලදවනු ලබන යන්ත්‍රයක් පැළදගෙන නොබෝ දිනකින් එහි ක්‍රියාකාරිත්වය ශරීරයට මෙන්ම මනසටද දැනෙනු ඇත. මා විසින් ජීවම් කරනු ලබන යන්ත්‍රවලට කිළි අසු නොවන ආකාරයට, එනම් කිළි අපහරණ මන්ත්‍ර වලින් ජීවම් කරනු ලබන බැවින් කිළි කුණු ආදියට හසු නොවේ.

විවාහ ප්‍රමාදයට

මේ සදහා විශේෂිත සර්වජන වශී ආකර්ෂණ යන්ත්‍ර අප විසින් සකස් කරණු ලැබේ. එම යන්ත්‍ර ස්ත්‍රි පුරුෂ කාටත් එක සමානව යහපත්ය. ඉතා ඉක්මණින් විවාහයක් කර ගැනීමට ආශීර්වාදය සළසා දෙයි. මෙම කාරුණු වලට අමතරව යම්කිසි සේවාදායකයෙකුට වැඩියෙන්ම පිහිට ලබා දෙන ප්‍රධාන දෙවියන් හෝ දේවතාවිය අංජනම් මගින් දැනගෙන එම දෙවිවරුන්ටද පුජාවන් පවත්වා ඉතා ඉක්මණින් විවාහයක් සිදු කරගැනීමට ආශීර්වාදය ලබා දෙමි.

සතුරු කරදර දුරු වීමට

නරසිංහ යන්ත්‍රය, කදකුමාර මෝහන යන්ත්‍රය, කදකුමාර ස්ථම්භන යන්ත්‍රය, කදකුමාර ආරක්ෂණ යන්ත්‍රය, සත්දිව්‍යරාජ යන්ත්‍රය යන යන්ත්‍ර නියමිත පුදපුජා පවත්වා ජීවම් කර පැළද ගැනීමද, සතුරු කරදර දුරුවීමට සොහොන්කලී මෑණියන්ටද, කතරගම දෙවියන්ටද, භද්‍රකලී මෑණියන්ටද ඔබ වෙනුවෙන් පුජා පවත්වමි.

මුදල් ලාභ සදහා සහ ව්‍යාපාර දියුණුවට

මාතාංගේශ්වරී යන්ත්‍රය, මහා මාතාංගේශ්වරී යන්ත්‍රය, සීවලී යන්ත්‍රය, ශ්‍රී භූවනේශ්වලි යන්ත්‍රය, වජ්ජ්‍ර මණ්ඩලය, විජයරාජ යන්ත්‍රය යන යන්ත්‍ර මුදල් ලාභ ලැබීමට හා ව්‍යාපාර දියුණුවට සුදුසුයි. මෙම යන්ත්‍ර නියමිත පුජා තබා ජිවම්කර පැළදීමෙන් බොහෝ දියුණුවක් ලබා ගත හැක. මෙට අමතරව "කළ එළි වශී යන්ත්‍රය" නමින් අති ප්‍රභල වශී යන්ත්‍රයක් අප විසින් සකස් කරමු. එම යන්ත්‍රයෙන් ව්‍යාපාරිකයන්ට නොසිතු දියුණුවක් ලබා ගැනීමට හැකි අතර හදිසි ධන ලාභ ලැබීමට මහා ලක්ෂ්මි දේව මෑණියන්ට පුජාවක් පැවැත්වීමද යහපත්ය.

අධ්‍යාපනික වාසනාව වැඩි වීමට

සරස්වතී යන්ත්‍රය සරස්වතී මෑණියන්ට අංග සම්පුර්ණ පුජාවක් පවත්වා පැළදීම මගින් ධාරණ ශක්තිය වැඩිවේ. තරග විභාග ආදියෙන් ජයගැනීමට බොහෝ විශාල ආශීර්වාදයක් ලැබෙයි. සරස්වතී දැහැන දිනපතා භාවිතා කිරීම මගින්ද ධාරණ ශක්තිය වැඩි වේ. අධ්‍යාපනික කටයුතු සාර්ථක වීමට සරස්වතී යන්ත්‍රය සහ ක්‍රිෂ්ණවලා මණ්ඩලය යන යන්ත්‍ර ඉතාමත් සුදුසු වේ. ඉගෙනීම සාර්ථක වීමට ආශීර්වාදය පතා සරස්වතී මෑණියන්ට මෙන්ම ගණ දෙවියන්ට පුජාවන් පැවැත්වීම සුදුසු වේ.

අභිසම්භිදාන සුවඳ ධුපය සහ සුවඳ කූරු

මෙම සුවඳ ධූපය මහා අභිසම්භිදාන පිරිතෙන්ද, ඉතා පැරණි රහස් ආකර්ෂණ මන්ත්‍ර කීපයකින්ද, පුස්කොළ පොතකින් සොයාගත් මහා ලක්ෂ්මී මන්ත්‍රයකින්ද, නිර්මාංශිකව කැපවී ජීවම් කර ඇත. නිවසේ, ව්‍යාපාරික ස්ථානයේ උදේ, සවස දුම් ඇල්ලීම මඟින් ඇස්වහ, කටවහ දෝෂ, ප්‍රේත දෝෂ, යක්ෂ දෝෂ, වින දෝෂ ආදිය දුරුවී සෞභාග්‍යය උදාකර ගැනීමට හැකිවේ. මෙම සුවඳ ධුපයේ අඩංගු ද්‍රව්‍යය වන්නේ සුදුහදුන්, රත්හදුන්, දේවදාර, අගිල්, සාම්බ්‍රානි, ගුගුල්, සුවද කොට්ටම්, ජටාමාංස, සැවන්දරා සහ විෂ්ණුක්‍රාන්ත්‍රිය. 50gක පැකට්ටුවක් Rs.100ක් වේ.

අභිසම්භිදාන සුවඳ කූරු මහා අභිසම්භිදාන පිරිතෙන්ද, ඉතා පැරණි රහස් ආකර්ෂණ මන්ත්‍ර කීපයකින්ද, පුස්කොළ පොතකින් සොයාගත් මහා ලක්ෂ්මී මන්ත්‍රයකින්ද, නිර්මාංශිකව කැපවී ජීවම් කර ඇත. නිවසේ, ව්‍යාපාරික ස්ථානයේ උදේ, සවස දැල්විම මඟින් ඇස්වහ, කටවහ දෝෂ, ප්‍රේත දෝෂ, යක්ෂ දෝෂ, වින දෝෂ ආදිය දුරුවී සෞභාග්‍යය උදාකර ගැනීමට හැකිවේ. සුවඳ කූරු 150, 1500, 15000 පැක් වශයෙන් අප ඇනවුම් බාර ගනු ලැබේ.

මෙම සුවඳ ධූපය සහ සුවඳ කූරු ලබා ගැනීමට 0756594859 සහ 0770080577 යන දුරකථන අංක අමතන්න.  

වෙනත් සේවාවන්

විදේශ ගත අය සදහා බෝධි පුජාවන් සහ දේව පුජාවන් පැවැත්වීම, රෝගාබාධ සදහා ශාන්ති කර්ම, ධන ලාභ සදහා සහ ව්‍යාපාර දියුණුවට සුවඳධුප සකස් කිරිම, ග්‍රහ අපල සදහා පුජාවන් පැවැත්වීම, ඔබගේ ඉෂ්ට දේවතාවන් බලවත් කර දීම, විකුණා ගත නොහැකි ඉඩම් විකුණා ගැනීමට ශාන්ති කර්ම සිදු කිරීම, නිවාස සහ ඉඩම් ආරක්ෂා කර දීම ආදී සේවාවන් අප සිදු කරණු ලැබේ. යන්ත්‍ර සාදා ගැනීමට එහි ජීවම් කාලය සහ පුජා භාණ්ඩ අනුව රුපියල් 5000 සිට මිල ගණන් අය කරනු ලැබේ.

පහත සදහන් සියලු යන්ත්‍ර සම්පුර්ණ වශයෙන් ජීවම් කිරීමට රුපියල් 35,000 මුදලක් අප අය කරණු ලැබේ:
ශ්‍රී භූවනේශ්වරී යන්ත්‍රය, රතන යන්ත්‍රය, නවගුණ යන්ත්‍රය, සීවලී යන්ත්‍රය, මහා විෂ්ණු මණ්ඩලය, නීල මණ්ඩලය, සුර්ය මණ්ඩලය, ශනි මුර්තුංජය, සංජීවන යන්ත්‍රය, මතාංගේෂ්වරී, මහා මතාංගේෂ්වරී, විජය රාජය, සත් දිව්‍ය රාජය, ශ්‍රී ක්‍රිෂ්ණවලා මණ්ඩලය, වජ්‍ර මණ්ඩලය, සර්වජනවශි, කලඑළි වශී, කන්දකුමාර, ජලනන්දන, විනහරණ යන්ත්‍රය, සීවලී මුරපති, නාගර්ජුන, සර්වලෝක වශී, භුමිවාණිජ යන්ත්‍රය සහ ජයේන්ද්‍ර රාජය.

දුරකථන සංවාද වලට පෙර

බොහෝ දෙනා අප සමග නිකරුණේ දුරකථනය මගින් කතා කරමින් කාලය කා දමන බැවින් අප සමග ඔබගේ ගැටළු කතාබහ කිරීමට දේශීය අය සදහා විනාඩියකට රුපියල් 100ක්ද විදේශීය අය සදහා විනාඩි 3කට ඇමරිකානු ඩොලර් 3ක්ද අප අය කරනු ලැබේ. මෙම මුදල් අපගේ බැංකු ගිණුමට බැර කල යුතුයි. ඉන්පසු ඔබ සමග අප දුරකථනය මගින් සම්බන්ධ වෙනු ලැබේ. උදාහරණයක් ලෙස විනාඩි 30ක් කතා කිරීමට රුපියල් 3000ක් හෝ ඇමරිකානු ඩොලර් 30ක් අපහට ගෙවීම් කල යුතු වේ. මම ක්‍රිෂාන් කසුන් වන අතර මා හා සම්බන්ධ වීමට (0094) 756594859 සහ (0094) 770080577 යන දුරකථන අංක භාවිතා කරන්න. මුදල් ගෙවීම කළ බවට සදහන් කර ඔබ අපට කෙටි පණිවිඩයක් එවන්න.

බැංකු ගිණුම් විස්තරය:
Account Name - D.K.K.Gayantha. Account Number - 1007 1500 8271. Bank Name - National Savings Bank (NSB),
Piliyandala Branch. SWIFT Code - "NSBALKLX".